trochu-som-si-v-nom-oddychol-i-ja–bolo-to-pohodlne

Trochu som si v ňom oddýchol i ja. Bolo pohodlné.