42-rozobeny-horniacky-chrbtovy-kosik-na-stvrtom-dni-kurzu-stavebne-kamene-kosikarstva-extra

Rozobený horniacky chrbtový košík na štvrtom dni kurzu Stavebné kamene košikárstva Extra.